Ugrás az elsődleges navigációhoz Ugrás a tartalomra Ugrás a lábléchez

Utazási Szerzõdés

A HungaroRaft Kft. által szervezett utazások általános feltételei

1. A HungaroRaft márkanév alatt forgalmazott utak a HungaroRaft Kft. szolgáltatásai. A HungaroRaft Kft. által szervezett külföldi utazásokra a polgári törvénykönyv 415-416 §-ainak és az utazási és az utazást közvetítő szerződésekről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezései, a vonatkozó nemzetközi egyezmények, az utazási szerződési feltételekben illetve az utazási szerződésben foglaltak az irányadók. A hajóutakra vonatkozóan jelen utazási feltételeken kívül, a hajótársaságok saját rendelkezései alapján, további egyedi utazási feltételek is érvényesek (külön tekintettel a lemondási feltételekre), amelyek szintén szerves részét képezik az utazási szerződésnek.
HungaroRaft Kft. adatai; Székhely: 1028 Budapest, Honvéd u. 15. telefonszám: (36) 20 9823-203, adószám: 14570829-2-41, bankszámlaszám: OTP 11703006-21146516, regisztrációs szám: R-0001061.
2. Az utazási szerződés a jelentkezés nyilvántartásba vételét és az előleg befizetését követően a HungaroRaft Kft. által küldött visszaigazolással és az utazási szerződés aláírásával jön létre az utas(ok) és a HungaroRaft Kft. között a hivatkozott jogszabályok és a feltételek szerint. A visszaigazolás és az utazási szerződés egy példányát papír-alapon vagy- ha a szerződést elektronikus formába foglalják- más tartós adathordozón kell az utas rendelkezésére bocsátani. Utazásközvetítőnél történt jelentkezés esetén az utazási szerződés megkötésének szükséges feltétele a HungaroRaft Kft. által megküldött visszaigazolás az utazás közvetítő részére. Ha a HungaroRaft Kft. jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha a HungaroRaft Kft. megküldi a feltétel nélküli visszaigazolást és az utas a fentiek szerinti utazási szerződést megköti. Ezen szerződéskötésig az utas a jelentkezését bármikor visszavonhatja és a HungaroRaft Kft. a befizetett előleget visszafizeti. Ugyanez az eljárás, ha a HungaroRaft Kft. zárkózik el a fenti okokból a szerződéskötéstől.
3. Az utazási szerződésnek tartalmaznia kell az R. 4.§ (1) bekezdésben – az utazási csomagban értékesített szolgáltatások esetén a R. 15. paragrafusában foglaltakat. Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, minőségét, időtartamát, a részvételi díjat, a fakultatív programok leírását, a részvételi díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket és azok tartalmát, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat tartalmazó, a HungaroRaft Kft. által kiadott utazási katalógus (tájékoztató) rögzíti, és a konkrét (utas által megrendelt) utazási szolgáltatások tárgyában benne foglaltak – amelyeket az utas megismert és a szerződés aláírásával elfogad – az utazási szerződés részét képezik. Az utazási csomagban értékesített szolgáltatások esetén legkésőbb az utazás megkezdése előtt 7 nappal (ha az utazási szerződés megkötése és az indulás között ennél rövidebb az idő, akkor legkésőbb az induláskor) írásban tájékoztatja az utast az R. 14. §-ában előírtakról. Az utazás időtartamára az egyes részszolgáltatások meghatározására, minőségére, a teljesítés módjára, és a részvételi díj összegére vonatkozóan a HungaroRaft Kft. által közzé tett adatokban történt esetleges változásokról a HungaroRaft Kft. írásban tájékozatót küld az utazás előtt, vagy személyesen közli azokat az utassal és rögzíti, hogy a változtatásokat ismertette.
4. A kiutazáshoz érvényes útlevél beszerzéséről az utas gondoskodik. Ennek hiányából eredő összes kárért és költségért a HungaroRaft Kft. felelősséget nem vállal. Ha az utas a HungaroRaft Kft. közreműködésével köt baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítást, valamint ha a HungaroRaft Kft. az utas javára szóló – az Utevr. 8. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti – biztosítást kötött, a HungaroRaft Kft. köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az utasnak átadni. Utas köteles extrémsportokra-, különös tekintettel a vadvízi sportokra (raftingra és kanyoningra) kiterjesztett biztosítást kötni, amennyiben ilyen programban vesz részt. Kiterjesztett utasbiztosítás nélkül utas nem vehet részt a programban. A biztosító társaságot Utas szabadon választhatja meg.
5. A részvételi díj – eltérő kikötés hiányában – az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a HungaroRaft Kft. egyszeri foglalási/eljárási díját, illetőleg szervezési költségét, továbbá az ÁFA összegét foglalja magában. Nem tartalmazza az utas érdekkörében felmerült módosítások díját, amelynek mértéke 5 000 Ft / módosítás. A kiadványban szereplő részvételi díjak az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 206.§ 1. c. szerint meghatározott utasok szerződéskötése esetében érvényesek.”
6. A HungaroRaft Kft. – legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal – a részvételi díjat felemelheti az alábbi okokból:
a) a szállítási költségek emelkedése (ideértve az üzemanyagköltségeket),
b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelezőterhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) emelkedése,
c) deviza – a HungaroRaft Kft. közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának változása.
A díjemelésnek arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és az utast haladéktalanul – az ok megjelölésével kell tájékoztatni. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, az utas elállhat a szerződéstől és a HungaroRaft Kft. a befizetett összeget az utasnak teljes egészében visszafizeti. Ha az utas nem áll el a fenti okból, akkor a felek ennek megfelelően módosítják a szerződést. Ugyanez a követendő eljárás, ha a HungaroRaft Kft. az utazási szerződés lényeges feltételeit kívánja módosítani. Az utas döntéséről haladéktalanul köteles tájékoztatni a HungaroRaft Kft.-t. Az utast az elállás ezen eseteiben is megilletik a HungaroRaft Kft. elállására megszabott jogok.
7. A HungaroRaft Kft. által közölt előleget a jelentkezéskor kell befizetni. Ennek mértéke a részvételi díj 40%-a. A részvételi díj fennmaradó összegét az utazás megkezdése előtti 30. napig kell befizetni, kivéve, ha az adott útra vonatkozóan – figyelemmel a külföldi közreműködővel kötött szerződés szigorúbb feltételeire – a szerződés-kiegészítés ennél korábbi határidőt ír elő. Amennyiben ezen időpontig az utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, a HungaroRaft Kft. külön értesítés nélkül eláll a szerződéstől és azt tárgytalannak tekinti. Az utas ez esetben köteles a HungaroRaft Kft.-nek a szerződés 10/b pontjában közölt költségeit – az ott szabályozott módon és mértékben, az utazás megkezdése előtti 15, illetve a szerződés-kiegészítés szerinti napon történő lemondásra vonatkozó előírások figyelembe vételével – megtéríteni. A HungaroRaft Kft. a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybe vételére jogosító utalványt, „Részvételi jegy”-et ad át az utasnak, amelyet a társas utazás megkezdése előtt a HungaroRaft Kft. megbízottjának be kell mutatni.
Az utas a HungaroRaft Kft. útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt fizetéssel veheti igénybe. A repülő utakkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, a következőket:
a) a légitársaságok üzletszabályzatai az irodánkkal kötött utazási feltételek részeivé válnak,
b) előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép, vagy légitársaság cseréjére sor kerülhet,
c) az útipoggyász súlya a menetrendszerű gépen 20 kg, túlsúly csak menetrendszerű gépen lehetséges, melyért az utasnak a légitársaságok tarifája szerint külön díjat kell fizetnie,
d) a légitársaságok érkezési és indulási időpontjai tájékoztató jellegűek, és változhatnak.
e) a repülőterek által meghatározott előírások módosíthatnak a feltételeken.
8. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik.
9. A HungaroRaft Kft. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 14 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől a következő indokok miatt:
a) Nem az utas érdekkörében felmerült okból:
• az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű szolgáltatásra tarthat igényt helyettesítő szolgáltatásként. Amennyiben a HungaroRaft Kft ilyen helyettesítő szolgáltatásra nem képes vagy az utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését a jegybanki alapkamat megfizetésével. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű a díjkülönbözet az utast illeti.
Az utast megilleti az elállással okozott kár (beleértve a nem vagyoni kárt is) megtérítése, kivéve: vis maior:
• ha az utazás a szerződéskötéskor előre nem látható és az adott helyzetben elvárható gondossággal el nem hárítható – az emberi életet és egészséget illetve vagyon biztonságot veszélyeztető – külső körülmény (politikai helyzet, természeti csapás stb.) merül fel, vagy
• ha a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot sem éri el, és a HungaroRaft Kft az elállásról írásban tájékoztatta az utast az utazási szerződésben megjelölt határidőben.
• aktív programok (pl vadvízi evezés) esetében, ha az időjárási körülmények vis major okra visszavezethetően lehetetlenné teszik, a program lebonyolítását a program megkezdése előtt 3 nappal elállhat. Ebbe a tartozik, pl. ha az adott vadvízi folyó áradása miatt a folyó evezése az illetékes hatóság által megtiltott, vagy nem javasolt.
b) Az utas érdekkörében felmerült ok esetén:
• a HungaroRaft Kft.-t felelősség nem terheli. Nem minősül az utas érdekkörében felmerült okból történő elállásnak, ha azért áll el mert az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely a Külügyminisztérium (külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv) honlapján „utazásra nem javasolt”célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül. Ez esetben a HungaroRaft Kft. köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a HungaroRaft Kft. köteles a díjkülönbözetet visszatéríteni. Ebben az esetben az utas elállhat a szerződéstől vagy, ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a szerződést módosítani kell. Elállás esetén a HungaroRaft Kft. a köteles a befizetett díjat visszafizetni.

10. Az Utas által gyakorolható elállási jog
• az utasnak – csoportos megrendelés esetén a megrendelőnek – jogában áll az utazást megelőző 60. napig az utazást kártérítési kötelezettség nélkül lemondani (elállás).
• ha az utas az utazás megkezdése előtti 59 napon belül, de legkésőbb az utazást megelőző 4. munkanapon lemond, illetve egyéb okból nem vehet részt az utazáson, az alábbi átalánykártalanítást kell megfizetnie:
o 59-35 nap a részvételi díj 10 %-a
o 34-21 nap a részvételi díj 40 %-a
o 20-14 nap a részvételi díj 60 %-a
o 13-8 nap a részvételi díj 80%-a
Ha az utas lemondását nem közli, illetve nem mond le, vagy az utazást megelőző 8 napon belül mond le a részvételi díj 100%-át köteles a HungaroRaft Kft.-nek megtéríteni. A HungaroRaft Kft. ezen esetekben jogosult a fentiek alapján őt megillető összegnek a befizetett díjból (a befizetett díj részét képezi a fakultatív programok díja is) történő levonására (megtartására). A fennmaradó összeg az utast illeti.
11. Ha az utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az utasnak ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, élettársa, gyermeke, szülője, vagy testvére is lemond, a lemondás miatt a 10/b pont szerinti bánatpénzttartoznak megfizetni. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát olyan személy részére engedményezni, aki az utazási szerződésben foglalt feltételeknek megfelel és az abban foglaltak tudomásul vételérő írásban nyilatkozik. Az utas az engedményezésről köteles írásban a HungaroRaft Kft.-t tájékoztatni, és az igazolt többletköltséget viselni. A többletköltségekért az engedményezés az engedményes egyetemlegesen felel.
12. Ha az utas a HungaroRaft Kft. által szervezett külföldi utazáson hatósági orvos (vagy kórház) által igazolt betegségből eredő utazásképtelensége, vagy elhalálozása miatt nem vehet részt, a HungaroRaft Kft.-t illető, az utas által befizetett díjból (díjelőlegből) visszatartott átalánykártalanítást a Biztosítótársaság – amennyiben az utas ún. útlemondási (storno) biztosítást kötött – a biztosítás feltételei szerint megtéríti. Ez a lehetőség abban az esetben is megilleti a biztosítottat, ha azért nem vett részt az utazáson, mert házastársa, gyermeke, szülője, testvére vagy nevesített útitársa igazolt betegségéből vagy halálából eredően vált utazásképtelenné.
13. Amennyiben az utazás részvételi díja tartalmazza vagy az utas előleg befizetésekor ún. ÚTLEMONDÁS BIZTOSÍTÁS-t kötött, úgy a Biztosítótársaság a lemondásból eredő kötbérköltség szerződés szerinti hányadát megtéríti. Ha azonban az utas saját hibájából az utazás megkezdését követően, jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díjból csak az igénybe nem vett, és a külföldi partner által le nem számlázott szolgáltatások forintellenértékére tarthat igényt. A részvételi díjban szereplő közös költséget (közlekedés, idegenvezető stb.) és az iroda szervezési díjának visszatérítését nem követelheti.
14. A HungaroRaft Kft. által szervezett vadvízi és kalandprogramokon az utasnak kötelező a programra érvényes (szükség szerint extrém) sportbiztosítást kötnie. Ennek megkötése az utas feladata és felelőssége.
15. A HungaroRaft Kft. felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Ha a HungaroRaft Kft. az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti köteles a díjat arányosan leszállítani, vagy a nem teljesítés mértékében azt visszafizetni. Ha az utazás megkezdését követően a HungaroRaft Kft. a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más, megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át. Ha a HungaroRaft Kft. ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, a HungaroRaft Kft. köteles az utast az utazás kiinduló helyére, vagy az utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyreszállítani és ennek költségét viselni, továbbá az igénybe vett szolgáltatás értékével csökkentett díjat visszafizetni.
16. A HungaroRaft Kft. nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe:
a) Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért a HungaroRaft Kft. felelősséget nem tud vállalni, így ezen okokból (vis maior) jelentkező többletköltségek az utast terhelik.
17. A HungaroRaft Kft. közreműködőjének magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el, kivéve, ha a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. így különösen a nemzetközi légi fuvarozásról szóló 1929. évi Varsói Egyezmény, a szállodatulajdonosok felelősségéről szóló 1962. évi Párizsi Egyezmény, a Montrealban 1999. május 28.-án kelt nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény, a légifuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló 889/2002 EK Rendelettel módosított2027/97 EK Rendelet, a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004 EK Rendelet.
18. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
19. A HungaroRaft Kft. segítséget nyújt az utasnak, ha nehézségei támadnak amiatt, hogy az utazási szerződés hibásan kerül teljesítésre olyan harmadik személy magatartására visszavezethetően, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban és a hibát a HungaroRaft Kft. kellő gondossággal sem látta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani vagy a vis maior esete következett be.
20. Az utazási szerződés vélt vagy valós hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel, illetve annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Ebben az utaskísérő köteles közreműködni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas a felelős. Az utaskísérő (a helyszíni szolgáltató) az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utas panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. Utaskísérő hiányában – amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az utas kifogásait az utazás befejezését követő 8 napon belül köteles a HungaroRaft Kft. tudomására hozni, jogvesztés terhe mellett. Ez a határidő és a jogvesztés jogkövetkezménye irányadó a kifogásokkal kapcsolatos kárigények benyújtására is. A hibás teljesítésből vagy az utazási szerződés nem-teljesítéséből eredő esetleges károkért való felelősség mértéke nem haladhatja meg szolgáltatási díj (részvételi díj ) kétszeresét.
21. A HungaroRaft Utazási Iroda fenntartja jogát az aktív programok során a túra útvonalainak és időtartamának megválasztására, a résztvevők tudásszintjének és biztonságának figyelembe vételével. Ha az utas a túratársakra és saját magára veszélyes, ha a közösségi normákat durván megsérti, ill. a fogadó ország törvényeit megszegi, ez esetben viselkedése a túrából való kizárást vonja maga után. A HungaroRaft Utazási Iroda fenntartja jogát a szálláshely kategóriáján belüli változtatásra, valamint a programok azonos jellegű és értékű szolgáltatással való cseréjére, túra vagy a programok lemondására (új túraidőpont biztosítása mellett) a HungaroRaft Utazási Iroda felelősségén kívül eső okokból (pl. szélsőséges időjárási viszonyok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok miatt). A szolgáltatások fenti okokból történő elmaradása okán keletkező többletköltségek az utast terhelik. A közlekedési vállalatok késése, szolgáltatásaiknak elmaradása esetén a további szolgáltatások elmaradásáért a HungaroRaft Utazási Iroda felelősség nem terheli.

Utasok számára kitöltendő nyilatkozat

A nyilatkozatot a hatályos idegnforgalmi törvényeknek megfelelően minden programr a program befizetőjének kötelező kitöltenie és visszaküldenie a HungaroRaft Kft. számára elektronikusan, vagy postai úton az elutazás megkezdése előtt.

HungaroRaft Kft.

1028 Budapest,
Honvéd utca 15.
Tel.: (+36) 209-823-2203

info@hungaroraft.hu

www.hungaroraft.hu

© HungaroRaft Kft. Minden jog fenntartva!